+48 508 111 323 bok@ksens.pl

 „NIEWAŻNE GDZIE SIĘ STAWIA KAMERĘ 
 WAŻNE – PO CO…” 
 Krzysztof Kieślowski 

 „NIEWAŻNE GDZIE SIĘ
STAWIA KAMERĘ
WAŻNE – PO CO…”
 Krzysztof Kieślowski 

POZNAJ NASZE USŁUGI

POZNAJ NASZE USŁUGI

Filmy produktowe

Nie ulega wątpliwości, że video w internecie to temat bardzo gorący. Przyjemnie się ogląda, jeszcze łatwiej można się nim podzielić ze znajomymi na Facebooku lub Youtube. Chciałbyś zaprezentować swój produkt lub usługę? Opowiedz historię, angażuj, ucz, bądź zabawny i autentyczny, a przede wszystkim skorzystaj z naszych zasobów, aby stworzyć coś wyrazistego i wartościowego. Nie ważne czy chcesz wyprodukować tylko jeden film czy też tysiące do wszystkich Twoich produktów – zrobimy to starannie i efektywnie.

Packshoty

Pro­fe­sjo­nal­ne fo­to­gra­fie pro­duk­to­we to nie­za­wod­ny spo­sób na zdo­by­cie za­ufa­nia klien­tów i zwięk­sze­nie sprze­da­ży. Do­pra­co­wu­je­my każ­de uję­cie pod ką­tem kom­po­zy­cji, oświe­tle­nia i tech­ni­ki, aby wy­do­być z pro­duk­tu to co naj­lep­sze. Po­trze­bu­jesz zdjęć z ide­al­nie bia­łym lub wy­cię­tym tłem? A mo­że chcesz za­pre­zen­to­wać swo­je pro­duk­ty z efek­tem cie­nia lub od­bi­cia lu­strza­ne­go? Mo­że­my Ci po­móc. Do­star­czy­my zdję­cia zgod­nie z Two­imi wy­ma­ga­nia­mi lub do­sto­su­je­my je do po­pu­lar­nych stan­dar­dów np. Ama­zon.

Prezentacje 360

Po­zwól Two­im Klien­tom do­kład­nie po­znać i do­ce­nić pro­dukt, tak jak w praw­dzi­wym skle­pie. Dzię­ki zdję­ciom 360 moż­na go obró­cić i zo­ba­czyć z każ­dej stro­ny, po­więk­szyć i spraw­dzić jak wy­glą­da in­te­re­su­ją­cy de­tal. Żad­ne in­ne na­rzę­dzie nie an­ga­żu­je użyt­kow­ni­ka tak po­zy­tyw­nie. Po­sia­da­my ogrom­ną wie­dzę za­rów­no w fo­to­gra­fii 360, jak i roz­wią­za­niach IT oraz user expe­rien­ce. Wy­ko­na­li­śmy i wdro­ży­li­śmy ty­sią­ce pre­zen­ta­cji 360 po­ma­ga­jąc dzie­siąt­kom wła­ści­cie­li skle­pów przy­cią­gnąć od­bior­ców i zwięk­szyć sprze­daż.

Filmy reklamowe / wizerunkowe

Jeśli zależy Ci na wzmocnieniu wizerunku Twojej marki, jeśli chcesz zaistnieć i „zadomowić” się w pamięci Twoich potencjalnych klientów – sięgnij po filmy wizerunkowe, zwane również filmami reklamowymi. Pokaż swoje najlepsze strony i wykorzystaj szerokie spektrum możliwości zaprezentowania Twojej firmy bądź też produktu w filmie reklamowym. To Ty decydujesz, jakie korzyści dajesz swoim klientom. My pomożemy Ci pokazać je w postaci nieszablonowego i angażującego obrazu video.

Zdjęcia/filmy z drona

Prowadzisz hotel? Jesteś developerem, architektem lub organizujesz eventy na świeżym powietrzu? Chcesz pokazać efekty swoich prac, miejsce prowadzenia swojej działalności czy też wykonane przedsięwzięcie „z góry”? Skorzystaj z naszej usługi zdjęć/filmów lotniczych. Zachwyć i przyciągnij klientów nieszablonowym widokiem z dużej wysokości rejestrowanym prosto z drona. Przeszliśmy wymagane szkolenia i posiadamy uprawnienia na loty dronem. Wszystko legalnie i z niebanalnym pomysłem.

Panoramy 360

Daj się poznać „od kuchni”, pokaż swój lokal, restaurację, szkołę taneczną, sklep itp. od wewnątrz. Włożyłeś dużo wysiłku aby ze smakiem stworzyć wyjątkowe miejsce? Teraz dzięki panoramie 360 Twój potencjalny Klient będzie mógł je zobaczyć i poczuć się tak jakby tam był. Widoki 360 wraz z rozwojem technologii VR / AR zdobywają coraz większą popularność. Zachęć użytkowników pięknym zdjęciem panoramicznym, które można obracać o 360 stopni.

Sklepy internetowe

Jeśli prowadzisz działalność tradycyjną lub/i zamierzasz rozszerzyć swój biznes oraz dotrzeć do potencjalnych klientów w kraju a nawet na całym świecie możemy Ci w tym pomóc. Dobierzemy oprogramowanie Twojego sklepu online, stworzymy unikalny layout i grafikę, podpowiemy, jak zacząć i zarządzać sprzedażą. Wszystko po to, abyś mógł zwiększyć swoje przychody jednocześnie zwiększając liczbę zadowolonych i powracających klientów. Obsługujemy różne platformy sprzedażowe.

Kampanie social media

Niektórzy mówią, że jeśli nie korzystasz z mediów społecznościowych, to Cię nie ma. To dość mocne stwierdzenie, które zawiera ziarno prawdy. Niektórzy mówią też, że „facebook nie sprzedaje”. Z tym zupełnie się nie zgadzamy. Od lat prowadzone przez nas kampanie social media przynoszą realną korzyść w postaci rosnącej liczby użytkowników skupionych wokół marki. Wiemy, jak sprawić, aby potencjalny klient, będący fanem Twojego fanpage stał się w niedługim czasie klientem realnym i powracającym.

ZOBACZ ZREALIZOWANE PROJEKTY

ZOBACZ ZREALIZOWANE PROJEKTY

TWOJE ZDANIE INSPIRUJE NAS DO DZIAŁANIA

TWOJE ZDANIE INSPIRUJE NAS DO DZIAŁANIA

Re­ko­men­du­je­my usłu­gi fir­my KSENS przede wszyst­kim ze wzglę­du na ich wy­so­ką ja­kość i ko­rzyst­ny wpływ na na­szą dzia­łal­ność. Dzię­ki wdro­żo­nym pre­zen­ta­cjom 360 w skle­pie 8a.pl za­uwa­ży­li­śmy po­pra­wę współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji e-com­mer­ce oraz otrzy­ma­li­śmy wie­le po­zy­tyw­nych opi­nii od Klien­tów.

Dariusz Wildner

8a.pl

Cięż­ko na­pi­sać opi­nię, któ­ra nie bę­dzie zbyt cu­kier­ko­wa, ale uwierz­cie mi że pra­ca z Ksens to czy­sta przy­jem­ność. Ca­ły pro­ces za­czy­na­jąc od ob­słu­gi klien­ta przez przy­go­to­wa­nie zdjęć i po­moc prze­bie­ga po pro­stu wzo­ro­wo. Bły­ska­wicz­na re­ali­za­cja, świet­ny kon­takt i co waż­ne bar­dzo du­ża ela­stycz­ność i kre­atyw­ność eki­py…

Wojtek Latoszek

4gift.pl

Many thanks. All photos recently have been top notch and appreciate your attention to detail. Looking forward to a long mutually beneficial relationship.

William Forshaw

maxwellscottbags.com/

Working with KSENS is fun cause it’s easy. We use their 360° image service and their output is always good. Even smaller requests beyond topic are executed fast and friendly.

Tom Ketttelhut

scarosso.com

SZYBKA WYCENA

SZYBKA WYCENA

Opisz swój pro­dukt, aby otrzy­mać orien­ta­cyj­ną wy­ce­nę usługi.